KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR (KYOK) NEDİR? BU KARARA KARŞI BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ YOLLAR NELERDİR?

Öncelikle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yani takipsizlik kararı ne demek onu incelemekte fayda vardır. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar; soruşturma evresinin sonunda savcılık tarafından kamu davası açabilmek için “yeterli delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması” hallerinde verilen karardır.
Yani Cumhuriyet savcısının somut deliller çerçevesinde incelediği şikayet konusu eylemi kovuşturma aşamasına taşıyacak olan delillerin yeterli olmaması nedeniyle takipsizlik kararı verilerek kamu davası açılmaması sonucunu doğurur.

SAVCILIK TARAFINDAN VERİLEN KYOK KARARINA KARŞI HANGİ SÜRE İÇİNDE, HANGİ MERCİİYE BAŞVURULUR?

Suçtan zarar gören kişi , kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.
Önceden; savcılık tarafından verilen takipsizlik kararına karşın yapılan itirazlar ağır ceza mahkemesine yapılırken 18/06/2014 tarih ve 6545 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle yapılan değişiklik ile bu tarihten itibaren yapılacak olan itirazlar sulh ceza hakimliğine yapılmaktadır.
Sulh ceza hakimliğine yapılan bu itiraz sonucunda hakimlik iki şekilde karar verebilir. Şöyle ki;
• Sulh ceza hâkimliği istemi yerinde bulur ve Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye verir.
• Sulh ceza hakimi kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmadığına kanaat getirir ve istemi gerekçeli olarak reddeder. Ki bu ikinci durumda verilen itirazın reddi kararı artık kesindir. Bu kararın kesin olmasını sonucu şudur; Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz. (CMK 172/2)
O halde kovuşturmaya yer olmadığına dair karara 15 gün içinde itiraz edilmezse veya itiraz edildiği halde sulh ceza hakimliği tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karara vaki itirazları reddedilirse karar kesinleşir.

KESİNLEŞMİŞ OLAN TAKİPSİZLİK KARARINA KARŞI BAŞVURULABİLECEK HERHANGİ BİR HUKUKİ YOL VAR MIDIR?

Yukarıda da izah ettiğimiz üzere Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 172. Maddesinin 2. Bendinde; “Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz.” hükmünü amirdir.
Bu hüküm, sulh ceza hakimliği tarafından verilen itirazın reddi kararı halinde de Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 173. Maddesinin 6. Bendinde 172/2’ye yapılan atıf ile uygulama alanı bulur.
O halde takipsizlik kararı karşısında tekrardan soruşturma yapılabilmesinin ilk yolu; yeni delil elde edilmesi halidir. Yeni delilin varlığı halinde aynı fiilden dolayı kamu davası açılabilmesi de mümkün hale gelir.
Bir diğer yol ise; kanun yararına bozma yoluna başvurularak; takipsizlik kararı veya sulh ceza hakiminin itirazın reddine ilişkin kararının Yargıtay tarafından bozulması halinde şikayet olunan fiilden dolayı tekrar soruşturma yapılarak kamu davası açılabilir.

BİR DİĞER ALTERNATİF YOL OLAN ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI

Kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen kararın süresi içinde itiraz edilmeyerek kesinleşmesi veya sulh ceza hakimliğine yapılan itirazın hakimlikçe reddedilerek kesinleşmesi halinde başvurulabilecek bir üst mercii bulunmadığından bahisle; Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun şartlarından biri olan iç hukuk yollarının tüketilmesi şartı sağlanmış olacaktır. O halde iş bu kararların kesinleşmesi halinde, kararın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılması da alternatif bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır.

STJ. AV. HİLAL BULUT

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir