TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI İÇERİSİNDE OTEL AÇMA PROSEDÜRÜ

Otel, niteliği gereği gürültü, koku, zararlı atık gibi etkiler ile çevreye zarar vermedigi için «sıhhi müessese» grubunda yer almaktadir.

Otel açmak için gerekli belgeler şu şekildedir :

 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru/beyan formu

Yetkili idareler tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni, ifade eder.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 12 inci maddesi gereğince « Sıhhî işyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, işyerlerini bu yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra aşağıda yer alan başvuru ve beyan formuyla yetkili idareye müracaat eder. Başvurunun yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye aynı gün içinde verilir. »

SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU

………………….İL ÖZEL İDARESİNE

…………………..BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

1- Adı-Soyadı                            :………………………………………………………………

2- İşyerinin unvanı                    :……………………………………………….………………

3- Faaliyet konusu                     :……………………………………………….………………

4- İşyerinin adresi                      :……………………………………………….………………

Tel. no                                   : ……….………… e-posta:……………….………………

5- Pafta ve parsel no                  :………………………………………………………………

6- Mülkiyet durumu                  Kira □ (Kira sözleşmesi)        Malik□     (Tapu sureti)

7- İşyerinin kullanım alanı         :……………….… m2

8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: …………………………………………..

9- T.C. kimlik numarası             :…………………………….

10- Ustalık belge no                   :……………………( Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)

11- İşyerinin bulunduğu yer: Yerleşim yeri □          Sanayi bölgesi □     Endüstri bölgesi □

Sanayi sitesi □       Diğer □ ………………………………….

12- Çalışacak personel sayısı    : ……………………………

13- İstenen ruhsatın türü           : Sıhhî müessese □     Umuma açık istirahat ve eğlence yeri □

14- Esnaf ve sanatkar ise sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi                            Var          □             Yok □

15- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin                    Var          □             Yok □

16- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise  gerekli izin                                            Var          □             Yok □

17- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin                                 Var          □             Yok □

18- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu                                             Var          □             Yok □

19- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi                   Var          □             Yok □

20- Özürlü ve engellilerin giriş ve çıkışını kolaylaştıracak tedbirler         Var          □             Yok □

Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim.

Adı ve Soyadı                            İmza                                       Kaşe                                       Tarih

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır.

14, 15, 16, 17,18 ve 19 sıra no’lu belgelerin bu beyana tabi işyerleri için forma eklenmesi zorunludur.

Bu Yönetmeliğe göre yapılacak her türlü ruhsat başvurusunda, müracaat sahibine başvuruyu kabul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanı ile başvurunun yapıldığı tarih ve saati gösteren alındı belgesi verilir. Ayrıca, başvuru ve beyan formu ile ekli evrakın verilmesi sırasında başvuruyu kabul eden görevli tarafından yapılacak ön incelemede tespit edilen noksanlıklar, müracaat sahibine verilen alındı belgesinde gösterilir. Bu Yönetmelikte belirtilen ruhsatlandırmaya ilişkin süreler eksik belgelerin yetkili idareye verilmesi ile başlar.

BAŞVURU VE BEYAN FORMU ALINDI BELGESİ

Müracaat sahibinin adı soyadı   :

İşyerinin unvanı                                        :

Müracaatın alındığı tarih ve saat               :

Kayıt no                                                    :

 

Varsa eksik belge                                       :

1-

2-

3-

Müracaatı kabul eden memurun

Adı soyadı                                                 :

Unvanı                                                                      :

İmza                                                                          :

 • İşletme sahibinin adres belgesi

İkametgah belgesi, Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yaşayan herhangi bir insanın devlet kayıtlarında yer alan ve resmi olarak oturduğu yeri belirten belgedir. Muhtarlıktan, nüfus müdürlüğünden ve e-devlet yoluyla almak mümkündür.

 • İskan (Yapı kullanma) belgesi

İskan belgesi, tamamlanmış inşaatların kullanımına izin veren bir belgedir. Yapının bulunduğu bölgedeki belediyelere doğrudan başvuru yapılarak, yapı kullanım izni alınabilir. İskan belgesi için gerekli belgeler şu şekilde belirlenmiştir;

Yapı Kullanım İzni istemiyle yazılan dilekçe

Tapu kaydı bilgileri

Vergi dairesi’nden ”borcu yoktur” yazısı

Dış Kanal Belgesi (İZSU)

Telekom Vizesi

Proje Müellifleri Raporu

Yapı Denetim Kuruluşu’ndan alınan belge

Yapının Cephe fotoğrafları (13 x 18 cm ölçülerinde)

Emlak ve Çevre Temizlikten alınan ”vergi borcu yoktur” yazısı

SGK’dan alınan ”Borcu Yoktur” Belgesi.

Gereli belgeler temin edilerek yapı kullanım izni başvuru yapılabilir. Tamamlanan inşaatta şayet asansör var ise ek olarak istenen belgeler şu şekildedir;

Asansör firmasından; TSE Belgeleri

Garanti Belgesi

Mühendislerin SMM Belgeleri

4 Adet Muayene Raporu

Muayene fişi

Uygulama projeleri

Sığınak Raporu

Yangın Tesisat Raporu.

 • Tapu yada kira sözleşmesi

 

 • Yangın raporu

Yönetmelikte ismi itfaiye uygunluk raporu ya da itfaiye uygunluk belgesi olarak geçmektedir. Bir işyerinin itfaiye raporu alabilmesi için içinde bulunduğu binanın, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ’e uygun olması gerekmektedir.İtfaiye uygunluk raporunu alabilmek için ilgili yönetmelik doğrultusunda aşağıdaki şartların ve önlemlerin uygunluğu gerekmektedir :

Yapı malzemelerinin yangın yönetmeliklerine uygunluğu

Acil çıkış ve tahliye yollarının yangın yönetmeliğine uygunluğu

Yangın merdivenlerinin yönetmeliklere uygunluğu

Yangın güvenlik holleri ve yangın kapılarının uygunluğu

Yangın merdivenleri havalandırma sisteminin uygunluğu

Elektrik ve aydınlatma sistemlerinin yangın yönetmeliğine uygunluğu

Acil çıkış ve yönlendirme aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının uygunluğu

Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin uygunluğu

Yangın söndürme cihazlarının uygunluğu

Basınçlandırma sistemlerinin uygunluğu

Duman detektör tesisatının uygunluğu

Yangın söndürme sistemlerinin yönetmelik ve standartlara uygunluğu

Sulu yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu

Köpüklü yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu

Yangın dolap sistemlerinin uygunluğu

Yangın hidrantlarının uygunluğu

Gazlı yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu

Karbondioksit söndürme sistemlerinin uygunluğu

FM200 gazlı söndürme sistemlerinin uygunluğu

N2 Azot gazlı söndürme sistemleri

Argon gazlı yangın söndürme sistemleri

 • Oda faaliyet belgesi

Faaliyet Belgesi; firmaların, şahıs firmalarının veya esnafların işlerini faal olarak yürüttüklerine dair kanıt niteliği taşıyan belgedir. İlgili kişi faaliyet belgesini bağlı bulunduğu odadan belirli bir ücret karşılığında alabilir.

 • İşletmecinin sicil tasdiknamesi

Ticari işletmelerin üçüncü kişiler tarafından bilinmesi gereken bilgilerini (ticaret unvanı, adres, faaliyet konusu vb.) gösteren belge sicil tasdiknamesi olarak adlandırılır.

Bağlı olunan sicil müdürlüğünden sicil tasdiknamesi talep dilekçesi ile talep edilir. Harca tabidir.

 • Sabıka kaydı

E-devlet kanalıyla yada adliyeye bizzat gidilerek çıkartılabilir.

 • İşletmecinin nüfus cüzdanının fotokopisi

Ek olarak alınması tavsiye edilen belgeler :

 • Canlı müzik izni

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 38. maddesi ve çevre ve şehircilik bakanlığının 2011/11 sayılı genelgesi gereği ; eğlence yeri olarak faaliyet gösteren ve canlı müzik yayını yapan, düğün salonları, lokantalar, oteller, kafeler vb. işyerlerinin baglı oldukları belediyelere müracaat ederek canlı müzik izin belgesi almaları gerekmektedir. Canlı müzik icin gerekli evraklar :

Dilekçe

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı

Vergi levhası

Yapı kullanım izin belgesi

Çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu (talep edilmesi halinde)

 • Turizm belgesi

Turizm tesisleri için yatırım aşamasında verilen bir belge olup, yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması amacıyla Turizm bakanlığı’nca düzenlenen belgedir.

Gerekli belgeler :

Gerçek kişiler için

Dilekçe

Tesis tanıtım raporu

İmza beyannamesi

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

Tüzel kişiler için

Dilekçe

Tesis tanıtım raporu

İmza sirküleri

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

İşyerlerinin genel olarak taşıması gereken şartlar işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına İlişkin yönetmelik madde 5’te sayılmıştır. Şöyle ki:

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır:

 1. a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması,
 2. b) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması,

Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,

 1. c) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,
 2. d) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması,
 3. e) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,
 4. f) Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması,
 5. g) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri;  otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,
 6. h) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,
 7. ı) Sınaî, tıbbî ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması,
 8. j) Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması,
 9. k) Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması.

Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde bu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.

Turizm işletme belgeli tesisler, işletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için bu hususlar işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilir.

Yönetmelik‘te genel şartların yanısıra otel, sihhi muessese adi altinda birtakım özel şartlara tabi tutulmaktadir, bu şartlar:

Birinci sınıf otel

1- Isıtma, soğutma ve havalandırma, odalar dâhil kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

2- Bütün odalarda sürekli sıcak su bulunacaktır.

3- Zemin ahşap parke, seramik veyas mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve

dezenfekte edilebilir madde ile kaplanacaktır.

4- Giriş ve salonlarda duvarlar alçı sıva, mermer veya lambri olacaktır.

5- Işıklandırma abajur, kristal, avize, aplik veya gizli ışık tertibatı ile yapılacaktır.

6- Bankolu bir müracaat yeri, telefon santrali ve vestiyer bulunacaktır.

7- Vestiyer duvarları lambri veya benzeri malzeme ile kaplı olacaktır.

8- Otel santraline bağlı olmayan kabinli bir telefon bulunacaktır.

9- Bekleme salonlarındaki koltuk, sehpa ve benzeri eşya iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır.

10- Bekleme salonunda ve odalarda uydu yayını yapan televizyon sistemi bulunacaktır.

11- Dinlenme salonları;

11.1- Biri zemin katında olmak üzere en az iki salonu bulunacaktır.

11.2- Işıklandırma kristal avize, aplik veya gizli ışık tertibatı ile sağlanacaktır.

11.3- Mobilya iyi cins malzemeden olacaktır.

11.4- Pencerelerde iyi cins kumaş ve tül perdeler olacaktır.

11.5- Salonlardan birinde orkestra yeri televizyon ve bar bulunacaktır.

11.6- Masa ve sehpalarda cam, porselen veya seramik tablalar olacaktır.

12- Otel, zemin hariç üç kattan fazla ise asansör bulunacaktır.

13- Katlarda servis odaları bulunacaktır.

14- Katlarda her 20 odaya en az 1 adet olmak üzere, bay ve bayanlara ait aynalı, fayanslı, lavabolu, sıvı sabunlu ayrı alaturka tuvaletler bulunacaktır.

15- Odalar;

15.1- Banyolu ve tuvaletli olacaktır.

15.2- Odaların % 20’si daire şeklinde olacaktır.

15.3- Işıklandırma gözü yormayacak şekilde olacak, abajurlu okuma lambası, santral

ile bağlantılı telefon bulunacaktır.

15.4- Tercihen gömme gardırop, şifoniyer, bavul masası, tuvalet, boy aynası, koltuk

ve sehpalar bulunacaktır.

15.5- Yatak ortopedik, yatak takımları iyi cins keten veya benzeri, yorganlar yarım kuş tüyü, yastıklar biri kuş tüyü olmak üzere iki adet olacak ve iyi cins battaniyeler bulunacaktır

15.6- Süit odalar; yatak, oturma odası, banyo olmak üzere en az üç kısım olacaktır.

15.7- Oturma odasında yeteri kadar koltuk ve sehpalardan başka, bir çalışma masası, masa lambası, bir radyo ve televizyon bulunacaktır.

16- Banyolar;

16.1- Küvet gömme olacaktır.

16.2- Alafranga tuvaletli, aynalı, fayanslı, lavabolu, havalandırma tesisatlı olacaktır.

16.3- Duşlu odalarda havalandırma, merkezi sistem veya klima ile sağlanacaktır.

17- Tuvaletlerin zemin ve duvarları kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte

edilebilir nitelikte olan birinci kalite mermer, seramik ve benzeri malzemeden olacaktır.

18- Birinci sınıf lokanta niteliğinde lokantası ve mutfağı bulunacaktır.

19- Birinci sınıf niteliğinde bay ve bayan berber salonu, manikürcü, sağlık ve fen koşullarına uygun çamaşırhanesi ve ütü yeri bulunacaktır.

20- Malzemelerin girmesi için ayrı bir servis kapısı, otoparkı olacaktır.

21- En az 150 cm genişliğinde yangın merdiveni bulunacaktır

İkinci sınıf otel

1- Isıtma odalar dahil kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

2- Bütün odalarda sürekli sıcak su bulunacaktır.

3- Zemin ahşap parke, seramik veya mermer gibi malzeme ile kaplanacaktır.

4- Giriş ve salonlarda duvarlar alçı sıva veya lambri olacaktır.

5- Bankolu bir müracaat yeri, telefon santralı ve vestiyer bulunacaktır.

6- Vestiyer duvarları lambri veya benzeri malzeme ile kaplı olacaktır.

7- Dinlenme salonu,

7.1- En az bir dinlenme salonu bulunacaktır.

7.2- Mobilya iyi cins malzemeden olacaktır.

7.3- Pencerelerde iyi cins kumaş ve tül perdeler olacaktır.

7.4- Salonda orkestra yeri ve uydu yayını alan televizyon bulunacaktır.

7.5- Masa ve sehpalarda cam, porselen veya seramik tablalar olacaktır.

7.6- Dinlenme salonlarındaki koltuk, sehpa ve benzeri eşya iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır

7.7- Klimalı soğutma sistemi olacaktır.

8- Odalar;

8.1- En az yarısı banyolu ve tuvaletli olacaktır.

8.2- En az % 10’u daire olacaktır.

8.3- Işıklandırma gözü yormayacak şekilde olacak, santrale bağlı telefon olacaktır.

8.4- Gardırop, şifoniyer, ayna, koltuk ve sehpalar bulunacaktır.

8.5-Yatak ortopedik, yatak takımları iyi cins olacaktır.

8.6- Oturma odasında yeteri kadar koltuk ve sehpalardan başka, bir çalışma masası,

masa lambası, bir radyo ve televizyon olacaktır.

8.7- Dairelerde, yatak odası, banyo ve tuvalet olacaktır.

9- Katlarda yeteri kadar banyo ve tuvalet bulunacaktır.

10- Tuvalet ve banyolar kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir

malzeme ile kaplı olacaktır.

11- Yemek verilmesi halinde, ikinci sınıf lokanta niteliğinde lokantası ve mutfağı bulunacaktır.

12- Odalarda yatak sayısı her beş metrekareye bir olmak üzere en fazla iki adet olacaktır.

13- Tuvaleti olmayan odalarda aynalı lavabo bulunacaktır.

14- En az 150 cm genişliğinde yangın merdiveni bulunacaktır.

Üçüncü sınıf otel

1- Isıtma odalar dahil kalorifer veya soba ile yapılacaktır.

2- Zemin en az mozaik gibi malzeme ile kaplanacaktır.

3- Giriş ve salonlarda duvarlar alçı sıva, plastik veya yağlı boya ile kaplı olacaktır.

4- Müracaat yeri ve vestiyer bulunacaktır.

5- Dinlenme salonunda yeterli sayıda masa, sandalye ve televizyon bulunacaktır.

6- Dinlenme salonlarındaki koltuk, sehpa ve benzeri eşya iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır.

7- Odalarda;

7.1- En az % 20’si banyolu ve tuvaletli olacaktır.

7.2- Gardırop, ayna, sandalye ve sehpa bulunacaktır.

7.3- Yatak ortopedik, yatak takımları iyi cins olacaktır.

8- Katlarda her 10 yatağa bir banyo ve tuvalet bulunacaktır.

9- Tuvalet ve banyolar kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır.

10- Yemek verilmesi halinde üçüncü sınıf lokanta niteliğinde lokantası ve mutfağı bulunacaktır.

11- Odalarda yatak sayısı her beş metrekareye bir olmak üzere en fazla üç adet olacaktır.

Emine KARABULUT

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir